SPK【7466】

市場

プライム(内国株式)

時価総額

135億9000万円

SPK【7466】

市場

プライム(内国株式)

時価総額

135億9000万円